Mukeli

Lastensuojelu- ja perhetyön osaamista

Työmenetelmät

Käytössä olevat työmenetelmät:


Kuntouttavaa perhetyötä suunnitellaan ja toteutetaan yhdessä perheen ja sosiaalitoimen kanssa laadittujen tavoitteiden pohjalta. Huomiota kiinnitetään myös perheen vuorovaikutuksen ja toimintakyvyn vahvistamiseen, lapsen tarpeiden näkyväksi tekemiseen sekä lapsen turvallisen kasvuympäristön vahvistamiseen. Tärkeä osa perhetyötä on vanhempien tukeminen ja ohjaus kasvatustyössä.

Perhearviointi on puolistrukturoitu malli perheen toimintakyvyn monipuoliseen ja systemaattiseen arviointiin. Perhearvioinnissa keskitytään perheen elämään ja keskinäisiin suhteisiin, sekä siihen miten nämä vaikuttavat jokaiseen perheenjäseneen. Perhe on myös oleellinen tekijä, kun arvioidaan lapsen ja perheen avuntarvetta, tai halutaan laaja kuvaus esim. huoltajuuskiistoissa. Arviointia tehdään avoimesti yhdessä perheen kanssa.

Ammatillinen tukihenkilötoiminta on tavoitteellista, pitkäjänteistä, yksilöllisesti suunniteltua tukea ja toimintaa lapsille, nuorille ja aikuisille. Tukihenkilötoiminta voidaan toteuttaa perhetyön osana tai kokonaan itsenäisenä toimintana.

Valvottujen ja tuettujen tapaamispalvelujen järjestämisellä mahdollistetaan lapsen ja hänestä erossa asuvan vanhemman turvallinen tapaaminen esimerkiksi riskitilanteissa tai vanhemman tarvitessa tukea vanhemmuudessa. Tapaamisten tavoitteena on tukea lapsen ja vanhemman suhteen kehittymistä lapsen kasvu- ja kehitystarpeet huomioiden. Valvonnan ja tuen tarve perustuu viranomaisen määrittelyyn.

Työparipalvelu on tarkoitettu esimerkiksi sosiaali- tai perhetyöntekijöille, jotka tarvitsevat työparin mukaan kotikäynteihin, ryhmien ohjaamiseen (aikuiset, lapset, vertaisryhmät) jne.

Videoavusteinen vuorovaikutuksen ohjaus on työmenetelmä, jonka avulla pyritään lisäämään onnistuneita vuorovaikutustilanteita ja myönteisen ilmapiirin kehittymistä. Videoavusteisessa vuorovaikutuksen ohjauksessa vahvistetaan hyvää tunneyhteyttä lapsen ja aikuisen välillä.

Voimauttava valokuva on taide- ja sosiaalikasvattaja Miina Savolaisen kehittämä terapeuttisesti suuntautunut sosiaalipedagoginen menetelmä, jonka avulla valokuvaa voidaan käyttää yksilön ja erilaisten ryhmien, kuten perheen ja työyhteisön, voimautumisprosessin aikaansaajana.

Verkostokonsulttipalvelut. Ennakointidialogi on asiakaslähtöinen perheen sekä perheen lähi- ja viranomaisverkoston yhteistyöpalaveri, jossa verkostokonsultti toimii ulkopuolisena palaverin vetäjänä, konsulttina. Palaveri etenee selkeän struktuurin mukaan, konsultin huolehtiessa kysymyksistä ja puheenvuorojen tasavertaisuudesta. Ennakointidialogi voidaan järjestää mm. silloin kun perheellä/lapsella on useita auttajatahoja ja yhteistoiminta on jumittunutta tai asiakkaalle tai työntekijälle on epäselvää eri tahojen toiminta ja hyödyllisyys. Menetelmän tavoitteena on löytää uusia tapoja koordinoida toimintaa, selkiyttää vastuuta ja työnjakoa sekä tehdä konkreettisia jatkosuunnitelmia.

Muita ennakointidialogien muotoja:

Muita keinoja

Ratkaisukeskeiset työmenetelmät ja NLP ovat luonteeltaan tavoitelähtöisiä ja asiakkaan omia voimavaroja kunnioittavia. Ongelmien sijasta keskitytään enemmän ratkaisujen löytämiseen ja suunnataan katse nykyhetkeen ja tulevaisuuteen. Menetelmiä käytetään osana keskusteluja ja lisäksi voidaan tehdä myös mielikuvaharjoitteita.

Toiminnallisuus kuuluu oleellisena osana asiakastyön sisältöön; retket, luovat menetelmät, käsillä tekeminen, pelit, tehtävät, rooli- ja verkostokarttatyöskentely.


linnut

Lapset tarvitsevat paljon aikaa ja huolenpitoa saadakseen vahvat siivet.

© 2023 MUKELI-palvelut
y-tunnus: 2315652-6